תקנון

כללי

התנאים שלהלן כתובים בלשון זכר אך מכוונים לזכר ונקבה כאחד.

אתר
WAP.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המאפשר ללקוחות לקבל שירות הכולל תכנים שונים (כגון צלצולים, הודעות תמונה, אייקונים, הודעות, מידע ותוכן) בתחומים שונים ותכנים שונים (להלן "התכנים") ישירות לטלפון הנייד של הלקוח ברשתות של המפעילים הסלולארים הבאים : orange, סלקום ופלאפון.
בעלת האתר הנה חברת נורטקון בע"מ (להלן: "נורטקון" או "החברה")

נורטקון אשר מפעילה את השירות שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה וכן את התשלומים הקשורים לשימוש בשירות ובתכנים.
האחריות המלאה להכרת התנאים להלן ושימוש בשירות על פי תנאים אלו חלה בכל עת עליך בלבד. המשך השימוש בשירות מהווה את הסכמתך לכל התנאים האלה.
כל המבצע פעולה כאמור מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
מהו השירות הניתן באתר ?

השירות כולל תכנים שונים, כגון צלצולים, הודעות תמונה, אייקונים, הודעות, מידע ותוכן בתחומים שונים .
השירות מועבר למשתמשים באמצעות הודעת טקסט (
SMS), הודעות תמונה (MMS), טכנולוגית WAP Download, IVR (שירותי קול אינטראקטיביים), או בכל טכנולוגיה אחרת שיאפשרו המפעילים הסלולריים מעת לעת, ישירות לצג הטלפון הסלולרי של המשתמשים.

השירותים המוצעים באמצעות האתר, לרבות התכנים בו, משתנים ומתעדכנים מעת לעת, על-פי שיקול דעתה של החברה. לחברה הזכות להוסיף או להשמיט שירותים וכן תכנים המוצעים באתר הסלולרי.

מי רשאי להשתמש באתר


השימוש בשירות הניתן באתר אפשרי בשלב זה רק ללקוחות בעלי מכשיר סלולארי של המפעילים הבאים : סלקום ,
Orange ופלאפון ובמכשירים מתאימים בהתאם להגדרת המכשיר עם הכניסה לאתר.
החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום את ההרשאה שלך במקרים של עבירה על החוק או על תנאי השימוש בשירות זה, או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של מערכות החברה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת, או שאינה לפי כללי ההשתתפות ו/או המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר ו/או מי שמסר במתכוון פרטים שגויים ו/או מי שביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה ו/או בגורם כלשהו ו/או מי שעשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה המנוגד לדין, ו/או מי שהפר תנאי תקנון זה ו/או מי שמסר נתון שגוי לחברה במתכוון ו/או שלא במתכוון ו/או מי שכרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש.
מתן השירות מותנה במסירת פרטים נכונים ומדויקים של המשתמש, לרבות מספרו של מכשיר הטלפון הסלולרי של המשתמש. המשתמש יקבל את השירות בכפוף לתנאי השירות. המשתמש מאשר כי הובהר לו מפורשות, כי השירות והמידע הכלול בו מוצעים לו כפי שהם.
אלא אם נאמר אחרת, השירות והתכנים מיועדים לשימוש אישי בלבד ולא מסחרי. המשתמש אינו רשאי לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להעניק רשיונות , להעביר או למכור כל מידע, תכנים או שירותים שהושגו מהשירות ללא רשות מפורשת של החברה בכתב ומראש. המשתמש מודע לכך שבמידה ויבצע שימוש מסחרי בתכנים, הוא עלול לפגוע בחברה ובבעלי זכויות היוצרים או בבעלי זכויות אחרות בתכנים.


תקנון זה מעניק לך הרשאה בלבד להשתמש בשירות וכן להשתמש בתכנים בטלפון הנייד שלך ברשתות אורנג' וסלקום ופלאפון ולשלחם למנויים אחרים ברשת
orange, סלקום או פלאפון על-פי תנאים השירות בלבד.

במידה והמשתמש איננו הבעלים הרשום של קו הטלפון הסלולרי לגביו מתבקש השירות, הרי שהמשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כלפי החברה כי הצטרפותו לשירות (לרבות חיובו בתשלום בגין השירות), הנה על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של קו הטלפון עבורו יירשם השירות כאמור, וכי הוא ישא בלעדית באחריות וישפה את החברה בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים הרשום של קו הטלפון לגביו התבקש השירות.
קנין רוחני

סימני מסחר, לוגו וכל הסימנים האחרים של החברה המצויים בשירות זה הם סימני מסחר קנייניים של החברה. אינך רשאי לעשות כל פעולה, העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

השירות וכל המידע הכלול בו, וכן התכנים, לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים, ותמונות, הינם רכושה של החברה ו/או ספקיהן ואלו מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות לחברה ו/או לספקיהן. למעט לשימושך הפרטי האישי, אינך רשאי להעתיק, להעביר, להפיץ, לשנות ו/או לאחסן תוכנו של השירות ותכנים שהתקבלו באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.
המוצרים המוצעים במסגרת השירות למשתמשים מוגנים בזכויות יוצרים. כל שימוש שאינו בהתאם למפורט בתנאי שימוש אלו מהווה הפרה של זכויות של החברה, ספקי התוכן מטעם החברה, יוצרי היצירות ואקו"ם ועלול לגרום לנזקים כספיים, כלכליים ואחרים לגורמים אלו והינך מתחייב שלא להפר זכויות אלו.

אחריות

התכנים שיועברו אליך באמצעות השירות נמסרו על ידי החברה או על ידי ספקים שונים מטעמה. החברה אינה אחראית לתוכנם, שלמותם, מהימנותם או דיוקם של התכנים. לפיכך, לא תוכל להעלות טענות או דרישות כלפי החברה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על תכנים המסופקים במסגרת שירות זה. התכנים הכלולים בשירות זה עלולים לכלול אי-דיוקים או שגיאות דפוס.
החברה אינה מציגה מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות, דייקנות, היעדר וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ודיוק התכנים והשירות לכל מטרה שהיא. כמו כן, החברה אינה מציגה מצג כלשהו לגבי יכולות טכניות, לדוגמה: הואיל ויכולת הטלפונים הסלולאריים להשמיע מנגינות כצלצולים מוגבלת טכנית, עלול להיות שוני בין הלחן המקורי בשירות " צלצולים" ובין צלצול הטלפון שישמע על-פי לחן זה. כל התכנים והשירותים ניתנים "כפי שהם" (
As Is) ללא אחריות מכל סוג. החברה מסירה מעצמה בזאת כל אחריות וחיובים לגבי התכנים והשירותים, כולל כל אחריות וחיובים משתמעים לגבי התאמה למטרה מסחרית או כללית, התאמה לתכלית מסוימת, מקצועיות הביצוע, בעלות ואי-הפרת זכויות.
אתה מסכים באופן מפורש לכך שהחברה לא תהיה אחראית לגישה ללא הרשאה או לשינוי ללא הרשאה של היצירות העצמיות או הנתונים שלך, ולחומר או נתונים שיישלחו או יתקבלו או שלא יישלחו או שלא יתקבלו.
אתה מסכים באופן מפורש לכך שהחברה אינה נושאת באחריות או בחבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני.
אתה מסכים באופן מפורש לכך שהחברה אינה אחראית לכל תוכן הנשלח באמצעות ו/או נכלל בשירות על-ידי צד שלישי כלשהו.
החברה, עובדיה וכל הבאים מטעמה, לא ישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם על ידי נסיבות מעבר לשליטתה, ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור במקורות סבירים להספקה של ציוד חיוני למערכת, מעשה או מחדל של ספק תקשורת אחר או מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, אמצעים למניעת הונאה, או עילות אחרות שאינן בשליטתה של החברה.
כמו כן הינך מצהיר כי ידוע לך כי קבלת המידע והשירותים משירות זה כפופים, בין היתר, לזמינות ותקינות של רשת האינטרנט ולזמינות, תקינות והיקף הכיסוי של רשת התקשורת הסלולארית של פרטנר, סלקום ופלאפון לפיכך, לא תהיה רשאי להעלות כלפי החברה כל טענה או דרישה בכל הנוגע לאובדן, נזק או הפסד בגין כל טעות, תקלה, או כשל בהעברת התכנים, ככל שטעות, תקלה או כשל כאמור נובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה או כשל ברשת האינטרנט או ברשת התקשורת הסלולארית של פרטנר, סלקום ופלאפון.


קישורים
השירות מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (
Hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים ברשת האינטרנט ומהם. קישורים אלה עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעת החברה. אם לא נאמר אחרת, קישורים אלקטרוניים אל השירות וממנו לא יתפרשו כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או במשתמע על ידי החברה לגבי אותם מקורות אחרים. המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים.

תשלום בעבור קישורי כניסה לפורטל -
WAPֹLINK

המנויים יקבלו הודעה אחת לשבוע הכוללת כניסה לשירותים החדשים המוצעים, בעלות של שני שקל להודעה.
באפשרות המנוי להפסיק את קבלת הודעות הכניסה החוזרת מעמוד ההסרה באתר, בכל עת.
בקשת ההסרה מהודעות הכניסה החוזרת לאתר אינה מנתקת את הלקוח מן השירות, והוא ימשיך לקבל את שירותי החינם של האתר ללא עלות,
בתנאי שהלקוח יודע לחזור ולהשתמש באתר ללא קבלת ההודעות.
ההודעות עלולות לכלול בתוכן הודעות פרסומיות לשירותי ותכני הפורטל הסלולרי.
ההודעות הן הזמנה חוזרת של הלקוחות לשירותי האתר


תשלומים

השירות יינתן בתשלום בכפוף לתעריפי השירות כפי שהם מתפרסמים באתר תעריפי השירות נכון למועד זה הנם כדלהלן:

תוכן מחיר ב₪

וידאו 5₪

אנימציה צבעונית 7₪

טפט אישי 7₪

טפט צבעוני 7₪

רינגטון/טרוטון 9₪

דירוג משתמשים 6₪

משחקים 15₪

אייקונים 3₪

שירותי מנוי 0.5-3₪ (בהתאמה לשירות המבוקש)

אייקון אישי ש"ל 5₪

הודעת SMS/SMS חסוי 0.5₪.

שליחת אנימציה/טפט לחבר 7₪ לשולח ההודעה

מנוי מספרים מידיים - מסנג'ר/ ICQ 10₪ למנוי חודשי.

מנוי משחק שאלות - 15₪ לשבוע.

מנוי הורדת משחקים ללא הגבלה - 15₪ לשבוע.

עלות הרשמה חד פעמית לשירות – 30₪

שירותים המצריכים גלישה סלולרית, יחוייבו בהתאם לחבילת הגלישה מול המפעיל.

 

החיוב בעבור השירות יבוצע בחשבון הטלפון הסלולרי החודשי. אופן הצגת החיוב בגין השירות בחשבון ייקבע על ידי המפעיל הסלולרי.
כל המחירים כוללים מע"מ.
מובהר בזאת כי הזמנת תוכן אשר אינו נתמך על ידי סוג המכשיר שבאמצעותו הוא נדרש תחויב בתשלום מלא. לאור טבעו של המוצר, ברגע שתוכן הורד או נשלח אל המשתמש, לא ניתן להשיבו ואין כל זכות ביטול או חזרה לגביו.
החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכל עת, / לשנות את מנגנון החיוב בגין השירות, לכלל המשתמשים ו/או לחלקם.

הינך נותן בזאת את הסכמתך לכך שהחברה תהיה רשאית לגבות ממך, באמצעות המפעיל הסלולרי, את הסכומים המגיעים לה בקשר עם השירות. חיוב זה יבוצע במסגרת חשבון הרט"ן התקופתי בו הינך מחויב כלפי המפעיל הסלולרי ובאמצעות כרטיס האשראי שלך ו/או חשבון הבנק שלך, שאת פרטיהם מסרת למפעיל הסלולרי והמופיעים בהסכם למתן שירותי רדיו טלפון נייד עליו חתמת, או כפי שישונו על ידך בעתיד - אם ישונו.
שרות טרוטונים שבועי "
BIG!".

 1. במסגרת שרות "BIG!" יבלו המנויים מדי שבוע הודעה שבועית עם לינק להורדת טרוטון להיט בעלות מחיר מבצע . 5ש"ח להודעה.
 2. הרשמה: ההרשמה לשרות מתבצעת בשני דרכים:
  1. הרשמה באמצעות הודעת טקסט: שליחת המילה "ביג" למספר מקוצר 6500.
  2. הרשמה באמצעות טופס ההרשמה של השירות באתר wap הוובי או הסלולארי.

בעת ההרשמה לשירות יקבלו הנרשמים בהודעה חוזרת את התוכן הראשון בעלות הרגילה של השרות.

 1. עלות השרות: 5 ש"ח לשבוע.
 2. הסרה מן השרות יכולה להתבצע בכל עת באופו עצמאי דרך האתר.


שרות שבועי "הטריוויה של המדינה".

 1. במסגרת שרות "הטריוויה של המדינה" יחולק מדי חודש פרס יקר ערך בהתאם לפרסומים באמצעי התקשורת השונים.
 2. השתתפות: ההרשמה לשרות מתבצעת בשני דרכים:
  1. הרשמה באמצעות מענה בהודעת טקסט על השאלה: "ראש השנה הוא חג לאילנות"? שליחת המילה כן/לא למספר מקוצר 6500 מהווה את ההרשמה הראשונית לשירות ונספרת כההשתתפות הראשונה בהתמודדות על הפרס.
  2. הרשמה באמצעות טופס ההרשמה של השירות. הנרשמים באופן זה, יקבלו מייד את השאלה "ראש השנה הוא חג לאילנות"? ויוכלו לענות עליה בהודעה חוזרת.
 3. עלות השרות: 5 ש"ח לשבוע.
  1. בכל שבוע תשלח שאלת בונוס, מייד עם המענה על השאלה השבועית. קבלת ההודעה הנ"ל אינה כרוכה בתשלום, אך מענה עליה כרוך בעלות של חמישה שקלים נוספים.
 4. פרס החודש: קונסולת פליסטיישן 2
  1. הפרס על שאלת הבונוס: משחק PS2.
  2. הפרסים יתחלפו מדי תק' של 30 יום ויעודכנו בתקנון השרות ובהודעות שישלחו לרשומים לשירות.
  3. לחברה יש את האפשרות להאריך את המבצע או לקצר אותו ע"פ שיקולה הבלעדי.
 5. זוכים: כל העונים נכונה על אחד או יותר מתוך ארבעת השאלות אשר ישלחו אליהם במהלך החודש, יספרו ברשימה כרונולוגית ע"פ תאריך ושעת השתתפותם. נוסחת שליפת הזוכים הינה חציון +1.
  1. במידה והזוכה שיישלף ע"י המערכת ובהתאם לנוסחה, ענה נכונה גם על לפחות מאחת משאלות הבונוס, הנ"ל יקבל גם את פרס הבונוס החודשי.
 6. הסרה מן השרות יכולה להתבצע בכל עת באופו עצמאי דרך האתר.

מבצע: מתנה לשנה האזרחית החדשה בהרשמה לשרות אסטרולוגיה.

במהלך תק' המבצע, הנרשמים לשרות האסטרולגיה היומי, יקבלו מייד בעת ההרשמה בהודעה חוזרת, תחזית אסטרולוגית שנתית מעוצבת של המזל שלהם או לחילופין של כל 12 המזלות. הן ההודעה והן התוכן ישלחו אליהם ללא תשלום.

תק' המבצע: 17.12.08-31.01.09

 

מבצע: "תפוס ת'פסטיגל".

 

במסגרת מבצע "תפוס ת'פסטיגל" יחולקו במתנה 20 אלבומים ו-20 פוסטרים של פסטיגל 2008.

 

השתתפות: על מנת להיכנס למבצע יש להוריד 2 תכני "תפוס ת'פסטיגל" ממגוון התכנים הקיים: קליפים (וידאו), טרוטונים ו/או טפטים.

 

תק' המבצע: 16.12.08-16.1.09

 

זוכים: כל המוריד שניים מתכני הפסטיגל, ייכנס לרשימה כרונולוגית ע"פ תאריך ושעת הורדת התוכן הראשון. נוסחת שליפת הזוכים הינה ע"פ המשתתף ה-25 וכן הלאה למשתתפים נוספים בהפרש דומה (+25). הודעה לזוכים תימסר תוך 7 ימים מסגירת המבצע.

 

הפרס: 20 אלבומים של "תפוס ת'פסטיגל" + 20 אלבומים.

לחברת נורטקון יש את הזכות להחליף את הפרס ע"פ שיקולה.

 

עלות: הורדת תוכן הינה בעלות רגילה של 9 ש"ח.


מבצע "יניב כהן - אהבה משמיים".

במסגרת מבצע "יניב כהן - אהבה משמיים" יחולקו במתנה אלבומים של האמן לזוכים.

השתתפות: ההשתתפות במבצע הינה למורידי השיר "בשבילה" בביצוע יניב כהן.

תק' המבצע: 23.11-31.12.08

זוכים: כל המורידים את התוכן, ייספרו ברשימה כרונולוגית ע"פ תאריך ושעת השתתפותם. נוסחת שליפת הזוכים הינה ע"פ המשתתף ה-50 וכן הלאה למשתתפים נוספים בהפרש דומה (+50). הודעה לזוכים תימסר תוך 7 ימים מסגירת המבצע.

הפרס: האלבום החדש "אהבה משמיים" - יניב כהן.
לחברת נורטקון יש את הזכות להחליף את הפרס ע"פ שיקולה.
עלות:
הורדת התוכן הינה בעלות רגילה של 9 ש"ח.


מבצע "איים אבודים".

במסגרת מבצע "איים אבודים" יחולקו כרטיסי צפייה בקולנוע לזוכים.

השתתפות: ההשתתפות במבצע הינה למורידי השיר "
Mad World" בביצוע מלאני פרס או לעונים על השאלה: "הסרט בופור זכה בפרס הסרט הזר בטקס האוסקר 2007"? באמצעות שליחת הודעת טקסט עם המילה כן/לא ל 6500.

תק' המבצע: 1-20.9.08

זוכים: כל המורידים את התוכן או העונים נכונה על השאלה, ייספרו ברשימה כרונולוגית ע"פ תאריך ושעת השתתפותם. נוסחת שליפת הזוכים הינה ע"פ המשתתף ה-150 וכן הלאה למשתתפים נוספים בהפרש דומה (+150). הודעה לזוכים תימסר תוך 7 ימים מסגירת המבצע.

הפרס: הזוכים יקבל זוג כרטיסים זוגי לסרט באזור מקום מגוריהם.
           לחברת נורטקון יש את הזכות להחליף את הפרס ע"פ שיקולה.
עלות:
הורדת התוכן הינה בעלות של 9 ש"ח.
מענה ב
SMS הינו בעלות של 5 ש"ח.


שימוש לא חוקי ואסור

חל איסור להשתמש בשירות ובתכנים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלה. אינך רשאי להשתמש בשירות ובתכנים באופן העלול להזיק לשירות, לרשתות תקשורת או לציוד תקשורת כלשהו (כולל טלפונים ניידים), לשתקם, לגרום להם עומס יתר או לפגוע בהם, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהשירות. אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לשירות, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לשירות באמצעות "פריצה" (
Hacking), "כריית סיסמאות" (Password Mining) או בכל אמצעי אחר. אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על-ידי החברה.

מגבלות על שימוש בשירותים

אתה מסכים להשתמש בשירות רק כדי לפרסם, לשלוח ולקבל הודעות ותכנים מתאימים. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אתה מסכים לכך שבעת שימוש בשירות לא תבצע את הפעולות הבאות:
* שימוש בשירות למשלוח הודעות או תכנים שהנמען לא ביקש לקבל (למטרה מסחרית או אחרת).
* השמצה, גידופים, הטרדה, מעקב, איום או כל הפרה אחרת של הזכויות החוקיות (כולל זכויות לגבי פרטיות ופרסום) של אנשים אחרים .
* פרסום, הצבה באינטרנט, טעינה, הפצה או שליחה של כל חומר או מידע לא-ראויים, גסים, משמיצים, מגונים או לא חוקיים.
* פרסום, הצבה באינטרנט, טעינה, הפצה או שליחה של כל חומר או מידע אשר מעודדים אפליה, שנאה או אלימות כנגד אדם אחד או קבוצה אחת עקב השתייכותם לגזע, לדת או לאומה.
* טעינה, או פרסום בצורה אחרת, של קבצים המכילים תמונות, צילומים, תוכנות או חומר אחר המוגן באמצעות חוקי קניין רוחני, וחוקים לגבי פרטיות ופרסום, אלא אם הזכויות לגבי חומר זה נמצאות בבעלותך או בשליטתך, או שקיבלת את ההסכמות הדרושות כדי לעשות זאת.
* שימוש בכל חומר או מידע, כולל תמונות או צילומים, שניתן להגיע אליהם באמצעות השירות באופן המהווה הפרה של זכויות יוצרים, זכויות לגבי סימנים מסחריים, פטנטים או סודות מסחריים, או זכויות קניין אחרות של גורם כלשהו.
* טעינת קבצים המכילים וירוסים, וכיו"ב תוכנות ותכנים העלולים לפגוע בתפקוד המחשב או הטלפון הנייד של אדם אחר או ברכושו של אדם אחר.
* פרסום או הצעה למכור או לקנות סחורות או שירותים למטרה עסקית כלשהי.
* הורדת קובץ שהוצב על-ידי משתמש אחר בשירות ואשר ידוע לך, או שאתה אמור לדעת באופן סביר, כי לא ניתן להפיצו באופן חוקי בצורה זו.
* זיוף או מחיקה של ייחוס של מחבר כלשהו, הודעות משפטיות, הודעות אחרות, ציוני קניין או תוויות לגבי מקור התכנים או חומר אחר הכלול בקובץ שנטען.
* הגבלה או מניעה של משתמש אחר משימוש בשירות ומהנאה מהם.
* הפרת חוקים או תקנות כלשהם.
* יצירת זהות כוזבת כדי להטעות אחרים.
* איסוף, שימוש, הורדה או העתקה אחרת של רשימה של משתמשים ומנויים, או של מידע אחר לגבי משתמשים או שימוש או מתן מידע כזה (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או ישות כלשהם.

הגנת הפרטיות, פיקוח וגילוי פרטים

הפרטים שתמסור בעת ההצטרפות לשירות יישמרו במאגר מידע ממוחשב. החברה תאסוף פרטים שנמסרו על ידיך במהלך ההצטרפות והשימוש בשירות ובשירותים, ותעקב אחר פעילותך בשירות זה, בכפוף להוראות החוק. אתה מסכים במפורש כי החברה תשתמש בנתוני השימוש שלך למטרות חיוב על השימוש בתכנים, למטרות שיווקיות וסטטיסטיות שונות, ולדיוור ישיר.
כל הודעת
SMS שתישלח על ידך תשא את שם המשתמש שלך, כפי שציינת בעת ההרשמה. כל הודעה תירשם במחשבי החברה .
החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך או אודות השימוש שלך בשירות כולל תוכן השימוש, ללא קבלת רשות ממך אם היא מאמינה בתום לב כי פעולה זו חיונית כדי: (1) לציית לדרישות הדין או למלא הליך משפטי (2) להגן על הזכויות או הקניין של החברה או של מי מטעמה (3) לאכוף את תנאי השימוש (4) לפעול כדי להגן על האינטרסים של מנוייה או של אחרים.

התקשורת עם השירות נעשית באמצעות רשת האינטרנט, ולפיכך קיימת סכנה כי מידע יגיע לידי צדדים שלישיים. תכנים שתפרסם בשירות עשויים להיות נגישים לכל משתמשי האינטרנט.


שונות

היצירות המושמעות כחלק מהשירות הנן הקלטות דיגיטליות של חלקים קצרים מתוך יצירות שלמות. המשתמש יודע ומסכים כי יתכן והצליל שיתקבל על ידו וישמע באמצעות מכשיר הטלפון האישי, לא ישמע דומה ליצירה המקורית ו/או לצליל שהושמע באמצעות השירות או אמצעי אחר, וזאת עקב מגבלות טכניות של מכשירי הטלפון השונים להשמעת מנגינות.
התמונות המסופקות במסגרת השירות עלולות להראות שונה מצורתן בשירות החברה, עקב הבדלים בין יכולת הצגת התמונה ברשת האינטרנט לעומת צגי טלפונים סלולריים.
מאחר והמוצרים ישלחו אל מכשיר הטלפון האישי של המשתמש באמצעות רשתות סלולריות יתכנו שיבושים שונים, והמשתמש יודע ומסכים כי נושא זה אינו בשליטת ו/או אחריות החברה.

החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

לבית המשפט המוסמך בתל-אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם נושאי הסכם זה. בכפוף להוראות לעיל, יחולו על הסכם זה הוראת חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א 1971 -.

הרישום במחשבי החברה יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אשר תנהל החברה, ע"פ תקנון זה.


אני מאשר/ת כי קראתי את תנאי ההסכם המפורטים לעיל וכי השימוש במידע בשירות יתבצע על ידי בהתאם לתנאים האמורים.